Ledenvergadering 2019 notulen

Verslag ledenvergadering woensdag  19 maart 2019

  • Opening (voorzitter: G.Egberink)

Afwezig met kennisgeving:  Hoge Venterink, Nijhuis,e van Rongen,  van den Ende, zaadhandel.

  • Behandeling notulen woensdag 7 maart 2018

Verslag wordt zonder aanvullingen vastgesteld..

  • Jaarverslag 2018 (voorzitter G. Egberink)

Gerard geeft een kort verslag van de belangrijkste zaken in seizoen 2018 : aanschaf nieuw gereedschap, de gestolen maaimachinbe, het plaatsen van nieuwe watertappunten (pompen)

  • Verslag Technische Commissie (F. van der Werf)

Over het algemeen houden de meeste tuinders zich netjes aan de afspraken. Punt van zorg is het achterlaten van rommel en het dumpen van afval achter de heg (singel).

  • Financieel jaarverslag/decharge kascontrolecommissie (Penningmeester G. Bartelink)

De financiële situatie van de vereniging is gezond. Het overzicht ligt ter inzage op de ledenvergadering. De kascontrolecommissie doet verslag en constateert dat de bankafschriften corresponderen met de bedragen die genoemd staan in het financiele overzicht. De ledenvergadering verleent de penningmeester daarop decharge.

  • Rooster van aftreden: verkiezing bestuursleden

Conform rooster van aftreden moest bestuurslid Gerard Egberink aftreden. Hij stelt zich voor een periode van 5 jaar weer verkiesbaar. Bij gebrek aan overige kandidaten wordt Gerard zonder tegenstemmen wederom herkozen.

  • Beleid nieuwe tuinseizoen 2019

Geen specifieke nieuwe punten. Handhaving en voortzetting van tot op heden gevoerde beleid. Binnen bestuur wordt gekeken of het huishoudelijk reglement moet worden aangepast. Deze is nogal gedateerd. Daarnaast zal worden gekeken of de inzet van vrijwilligers voor onderhoud van de tuincomplexen wat beter gecoordinee3rd kan worden.

  • Rondvraag

Sprake van achterlaten rommel bij sommige vertrekkende tuinders. Kost extra energie en geld. Bestuur gaat zich hierop beraden.

Inventarisatie asbest. Dit zou moeten gebeuren ivm wettelijk eisen. NB: de eisen zijn inmiddels versoepeld en punt is derhalve niet relevant meer.

Kascontrolecommissie: Bert Dam en Jozefien Oude Lohuis bereid de taak van kascontrole 2019/2020 op zich te nemen.

Jaap Overduin houdt een korte presentatie omtrent  jaarlijks fiets en loopevenement voor KWF kankerbestrijding Alp d’Huzes. Bestuur heeft ter vergadering besloten een klein bedrag uit de verenigingskas hiervoor beschikbaar te stellen.

  • Pauze

 

Themabijeenkomst kruidentuin

Aanleg en onderhoud van kruidentuinen (IVN Oldenzaal).  Leden van het IVN verzorgen een korte presentatie omtrent hun activiteiten in Noord Oost twente.

Sluiting.