Logo

Vanaf aanstaande zaterdag 19 oktober kan er weer snoeiafval worden gestort:

Hazewinkel:        vooraan links bij de ingang

Hulsbeek:            vooraan op de parkeerplaats en bij de laatste schuilhut

Zoals in een eerder bericht aangegeven is alleen het storten van houtachtigen toegestaan (bijvoorbeeld snoeisel heggen, struiken, fruitbomen, aardperen, asperges). Je wordt vriendelijk verzocht om ook het snoeiafval van de singels dat door het klusteam gesnoeid is op te ruimen en te storten.

Het storten van onkruid en composteerbare planten alsmede palen, gaas, plastic en overige rommel is niet toegestaan. Normaal zou je zeggen….. Toch moet ik het melden omdat we voorgaande jaren alle hiervoor genoemde zaken op de stortplaats zijn tegengekomen.

Wij rekenen op jouw medewerking. Mocht je medetuinders zien die het niet zo nauw nemen met de regels zou je deze daar dan op willen aanspreken? Mocht daar niet op gereageerd worden dan graag het perceelnummer aan het secretariaat ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) doorgeven zodat wij als bestuur actie kunnen ondernemen.

Alvast onze dank voor jouw medewerking!

Harry Lutkenhaus

Secretaris Boeskoolhofke

Jaarvergadering woensdag 7 maart 2018 ( Notulen)

 

Jaarvergadering gehouden op woensdag 7 maart 2018  in de kantine van de Oldenzaal Wieler Club (OWC).

Aanwezig: 45 leden. Afwezig met kennisgeving:  Rudi Nijhuis, Herman Nijhuis, Rudie Nijhuis, Frans Ankone, Louis Roerink.

 

Opening voorzitter:

  • Welkomstwoord door Gerard Egberink. Bijzonder welkom aan erelid Rinus van de Einde, moeder en dochter Bulter.
  • Twee leden zijn afgelopen jaar overleden: Frits Breukers en Bouke Dam. Hiervoor wordt 1 minuut stilte in acht genomen.

 

Mededelingen bestuur:

  • De gemeente heeft wat snoeiwerk aan de wal uitgevoerd maar voor de grotere bomen is geen kapvergunning afgegeven. Het kavel is daar wat donker. In principe wordt dit kavel niet meer verhuurd.
  • Er is onderzoek gedaan naar de watervoorziening. Doel: minder sjouwen met water. Twee opties: Pompen bij slaan (5 stuks) of waterleiding aanleggen. In verband met de kosten is besloten om extra pompen aan te leggen zodat ieder tuinlid maximaal 25 meter naar een pomp moet afleggen.
  • Tuincommissie heeft veel werk gehad, o.a. opruimen van de stormschade. Daarnaast het opruimen van kavels van vertrekkende leden.
  • De vereniging heeft 18 opzeggingen gehad en er hebben zich 13 nieuwe leden gemeld. Op Hulsbeek zijn nog 4 tot 5 kavels vrij. Op het Hazewinkel zijn 3 opzeggingen gedaan en er hebben zich 5 nieuwe leden gemeld. Daar zijn nu nog 2 kavels vrij.
  • Verzamelen snoeiafval is gegaan en er veelvuldig gebruik van gemaakt. Ook komend jaar zal het bestuur zich inzetten om medewerking van de gemeente te krijgen.
  • Indien er zaken niet in de haak zijn, graag contact met bestuur opnemen. Voorbeeld is de mest die plastic bevatte. Indien bestuur daarvan eerder op de hoogte was geweest had deze kunnen ingrijpen. Waarschijnlijk is het illegale dump van mest geweest.
  • De nieuwe website is al enige tijd in de lucht. Aanleveren copy kan via de website. Nieuwsbrieven worden automatisch verstuurd echter de de naamgeving in de aanhef van de mails is nog niet optimaal. Hier wordt aan gewerkt.

 

Presentatie door Jos Schilderinck, fruitboederij Oold Bleank. “Terug naar de basis”.  Water, lucht, bemesting en gebruik van gezond verstand liepen als rode draad door de presentatie heen. Jos riep tuinders op om een keer een bezoek te brengen aan zijn bedrijf.

 

Vrijwilligers: Hoewel ieder verplicht is algemene werkzaamheden te verrichten roept het bestuur mensen op zich te melden bij de secretaris zodat in voorkomende gevallen een beroep gedaan kan worden op hand en spandiensten.

 

Notulen vorige ledenvergadering: worden punt voor punt behandeld. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

 

Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018. Gonny Barteling (penningmeester) doet verslag. Financieel verslag ligt ter inzage bij de bestuurstafel. Aangaande contributie  wordt gemeld dat deze niet omhoog gaat maar door wat computerproblemen zal later worden geïnd.

 

 

Verslag kascontrolecommissie: kascontrolecommissie mevr. Nijenhuis en dhr. Tromp. Alles is nagekeken en goed bevonden. Commissie verzoekt de vergadering decharge te verlenen. Aanwezige leden zijn hiermee akkoord. De heer Tromp is aftredend lid. Mevrouw Josephine Oude Loohuis meldt zich aan als lid van kascontrole commissie.

 

Vrijwilligers: Willy Nijmeijer wordt tot erelid en krijgt een bijbehorende oorkonde overhandigd.

 

Toelichting jaarverslagen:

Fokke van de Werf (hoofd technische commissie Hulsbeek) meldt dat er onderhoud is gepleegd aan de pompen, frequent maai- en snoeiwerk is uitgevoerd en  contactdozen en belichting zijn nagekeken en hersteld. Punt van aandacht: de coloradokever worden soms niet goed bestreden. Kijk en controleer niet alleen bij je zelf maar controleer ook bij de buren. Fokke dankt de collega’s die hem het afgelopen jaar hebben geholpen. Als laatste een oproep aan de leden: er wordt een grondboor gemist, wellicht ligt die bij iemand in de gereedschapskist. Vriendelijk verzoek deze terug te brengen.

 

Willy Nijmeijer (hoofd technische commissie het Hazewinkel. Geen bijzonderheden te melden. Willy is aftredend en in zijn dankwoord wenst bij zijn opvolger veel succes.

 

Bestuursverkiezing:

Bert Dam secretaris, is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter dankt Bert voor de fijne samenwerking en overhandigt een kleine attentie. Bert blijft aan als werkend lid.  Bert dankt iedereen voor het vertrouwen en de fijne samenwerking met de collega bestuursleden gedurende de afgelopen 5 jaar.

 

Bestuursverkiezing:

Harry Lutkenhaus heeft zich gemeld voor de vacature van bestuurslid / secretariaat, Gerard Quinten heeft zich gemeld als bestuurslid / hoofd technische commissie van het Hazewinkel. Er zijn geen tegenkandidaten waarmee in beide vacatures is voorzien.

 

Rondvraag:

Bijenhouder Hazewinkel: Ter vergadering maakt Gerard Egberink een afspraak om samen met Gerard Quinten en de bijenhouders te gaan praten over de (on)mogelijkheden aangaande het houden van bijen.

 

Aanhangerverhuur: na gebruik van aanhanger graag doorgeven of er mankementen geconstateerd zijn.

 

Stelen van spullen en oogst: aangifte bij politie kan alleen indien iemand heterdaad betrapt wordt. Een oproep aan tuinders om oren en ogen goed open te houden. Mensen die zich ophouden op een kavel bij jou in de buurt en die je niet kent graag aanspreken en vragen wat men komt doen. Sociale controle is de beste preventie!

 

Poort Hulsbeek:  deze loopt te zwaar. Herman Strootman heeft een oplossing en zal deze uitvoeren, waarvoor dank!

 

Sluiting

Hallo medetuinders, aan de tuinders van het Hulsbeek: de windsingels (wij beginnen er toch nog een keer over), het is vaak een stukje vergeten land dat in principe toch bij de kavel hoort, veel tuinders gebruiken dit stuk op de goede manier. Echter voor diegene die het niet meer weten, voor de windsingel mag men fruit, vaste planten of bloemen planten/zaaien, zo staat het in onze statuten vermeld, dus géén groenten aardappelen of mais. We rekenen op jullie medewerking.

Aan de achterkant van de windsingel mag helemaal niets liggen of staan, deze strook moet schoon en overzichtelijk zijn, het is dus aan de tuinder om deze strook schoon te houden. Wij werken niet met bestrijdingsmiddelen, maar om dat vol te houden vragen we jullie om die strook af en toe schoon te maken. Even de schoffel er door is vaak al afdoende.

Gaan we gelijk even door naar nog een vergeten stukje land maar nu op het Hazewinkel, de spoordijk.Dit wordt door een aantal tuinders gezien als een dumpplek voor tuinafval. Tuinafval moeten U op een andere manier afvoeren. De TC van het Hazewinkel is best genegen om af en toe de strook kort te maaien maar als er van alles ligt kan dat niet meer. Niet doen dus!

Onze nieuwe website is online gegaan www.boeskoolhofke.nl bekijk hem eens, het is hier en daar wat veranderd in opzet maar volgens ons best goed gelukt, in het vervolg worden ook de nieuws briefen op de website geplaatst, natuurlijk worden deze ook nog bij u in de mail bezorgd. Via het contact formulier op de site kunt u direct een keuze maken, u kunt uit meerdere mogelijkheden kiezen.

 

 Wij hebben een aantal jaren geleden al eens een vrijwilligers lijst opgemaakt, daarna is het een beetje ingezakt, maar we willen hierin nieuw leven blazen, we gaan actief op zoek naar mensen die af en toe de helpende hand willen uitsteken, we hebben momenteel een zeer beperkte groep van bestuursleden en enkele mensen die allerhande zaken op de tuin uitvoeren maar de werkzaamheden groeien ons de laatste tijd boven het hoofd, een wat grotere club zou prettig zijn. We denken dan aan assisteren bij snoeiwerkzaamheden, op opruimen van tuinen voor tuinders die daartoe niet meer in staat zijn, onderhoud aan schuilhutten, post bezorgen, e.t.c. volgens onze statuten zijn alle tuinders verplicht om aan gemeenschappelijk onderhoud me te werken, je kunt nu al reageren om je aan te melden bv via de website.

De jaarvergadering vind plaats op woensdag 7 maart 2018, om 20:00 uur bij Wielerclub OWC, te Oldenzaal, een ieder krijgt hiervoor nog een uitnodiging,

Dan rest ons nu nog om namens het gehele bestuur alle leden een hele fijne sinterklaas en kerst te wensen, en uiteraard een gezond en gelukkig 2018.

 

N.B. Bij zaadhandel Bulter in De Lutte krijgt u op het zaad wel 20% korting op een toch al lage prijs. Bovendien wordt u op een prettige manier geholpen. Het is echt de moeite waard om daar al uw zaaigoed aan te schaffen!

Lossersedijk 26, 7587 RC De Lutte

 

Copy voor nieuwsbulletin:

Insturen kan via het mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Subcategorieën