Logo

Jaarvergadering woensdag 7 maart 2018 ( Notulen)

 

Jaarvergadering gehouden op woensdag 7 maart 2018  in de kantine van de Oldenzaal Wieler Club (OWC).

Aanwezig: 45 leden. Afwezig met kennisgeving:  Rudi Nijhuis, Herman Nijhuis, Rudie Nijhuis, Frans Ankone, Louis Roerink.

 

Opening voorzitter:

  • Welkomstwoord door Gerard Egberink. Bijzonder welkom aan erelid Rinus van de Einde, moeder en dochter Bulter.
  • Twee leden zijn afgelopen jaar overleden: Frits Breukers en Bouke Dam. Hiervoor wordt 1 minuut stilte in acht genomen.

 

Mededelingen bestuur:

  • De gemeente heeft wat snoeiwerk aan de wal uitgevoerd maar voor de grotere bomen is geen kapvergunning afgegeven. Het kavel is daar wat donker. In principe wordt dit kavel niet meer verhuurd.
  • Er is onderzoek gedaan naar de watervoorziening. Doel: minder sjouwen met water. Twee opties: Pompen bij slaan (5 stuks) of waterleiding aanleggen. In verband met de kosten is besloten om extra pompen aan te leggen zodat ieder tuinlid maximaal 25 meter naar een pomp moet afleggen.
  • Tuincommissie heeft veel werk gehad, o.a. opruimen van de stormschade. Daarnaast het opruimen van kavels van vertrekkende leden.
  • De vereniging heeft 18 opzeggingen gehad en er hebben zich 13 nieuwe leden gemeld. Op Hulsbeek zijn nog 4 tot 5 kavels vrij. Op het Hazewinkel zijn 3 opzeggingen gedaan en er hebben zich 5 nieuwe leden gemeld. Daar zijn nu nog 2 kavels vrij.
  • Verzamelen snoeiafval is gegaan en er veelvuldig gebruik van gemaakt. Ook komend jaar zal het bestuur zich inzetten om medewerking van de gemeente te krijgen.
  • Indien er zaken niet in de haak zijn, graag contact met bestuur opnemen. Voorbeeld is de mest die plastic bevatte. Indien bestuur daarvan eerder op de hoogte was geweest had deze kunnen ingrijpen. Waarschijnlijk is het illegale dump van mest geweest.
  • De nieuwe website is al enige tijd in de lucht. Aanleveren copy kan via de website. Nieuwsbrieven worden automatisch verstuurd echter de de naamgeving in de aanhef van de mails is nog niet optimaal. Hier wordt aan gewerkt.

 

Presentatie door Jos Schilderinck, fruitboederij Oold Bleank. “Terug naar de basis”.  Water, lucht, bemesting en gebruik van gezond verstand liepen als rode draad door de presentatie heen. Jos riep tuinders op om een keer een bezoek te brengen aan zijn bedrijf.

 

Vrijwilligers: Hoewel ieder verplicht is algemene werkzaamheden te verrichten roept het bestuur mensen op zich te melden bij de secretaris zodat in voorkomende gevallen een beroep gedaan kan worden op hand en spandiensten.

 

Notulen vorige ledenvergadering: worden punt voor punt behandeld. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

 

Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018. Gonny Barteling (penningmeester) doet verslag. Financieel verslag ligt ter inzage bij de bestuurstafel. Aangaande contributie  wordt gemeld dat deze niet omhoog gaat maar door wat computerproblemen zal later worden geïnd.

 

 

Verslag kascontrolecommissie: kascontrolecommissie mevr. Nijenhuis en dhr. Tromp. Alles is nagekeken en goed bevonden. Commissie verzoekt de vergadering decharge te verlenen. Aanwezige leden zijn hiermee akkoord. De heer Tromp is aftredend lid. Mevrouw Josephine Oude Loohuis meldt zich aan als lid van kascontrole commissie.

 

Vrijwilligers: Willy Nijmeijer wordt tot erelid en krijgt een bijbehorende oorkonde overhandigd.

 

Toelichting jaarverslagen:

Fokke van de Werf (hoofd technische commissie Hulsbeek) meldt dat er onderhoud is gepleegd aan de pompen, frequent maai- en snoeiwerk is uitgevoerd en  contactdozen en belichting zijn nagekeken en hersteld. Punt van aandacht: de coloradokever worden soms niet goed bestreden. Kijk en controleer niet alleen bij je zelf maar controleer ook bij de buren. Fokke dankt de collega’s die hem het afgelopen jaar hebben geholpen. Als laatste een oproep aan de leden: er wordt een grondboor gemist, wellicht ligt die bij iemand in de gereedschapskist. Vriendelijk verzoek deze terug te brengen.

 

Willy Nijmeijer (hoofd technische commissie het Hazewinkel. Geen bijzonderheden te melden. Willy is aftredend en in zijn dankwoord wenst bij zijn opvolger veel succes.

 

Bestuursverkiezing:

Bert Dam secretaris, is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter dankt Bert voor de fijne samenwerking en overhandigt een kleine attentie. Bert blijft aan als werkend lid.  Bert dankt iedereen voor het vertrouwen en de fijne samenwerking met de collega bestuursleden gedurende de afgelopen 5 jaar.

 

Bestuursverkiezing:

Harry Lutkenhaus heeft zich gemeld voor de vacature van bestuurslid / secretariaat, Gerard Quinten heeft zich gemeld als bestuurslid / hoofd technische commissie van het Hazewinkel. Er zijn geen tegenkandidaten waarmee in beide vacatures is voorzien.

 

Rondvraag:

Bijenhouder Hazewinkel: Ter vergadering maakt Gerard Egberink een afspraak om samen met Gerard Quinten en de bijenhouders te gaan praten over de (on)mogelijkheden aangaande het houden van bijen.

 

Aanhangerverhuur: na gebruik van aanhanger graag doorgeven of er mankementen geconstateerd zijn.

 

Stelen van spullen en oogst: aangifte bij politie kan alleen indien iemand heterdaad betrapt wordt. Een oproep aan tuinders om oren en ogen goed open te houden. Mensen die zich ophouden op een kavel bij jou in de buurt en die je niet kent graag aanspreken en vragen wat men komt doen. Sociale controle is de beste preventie!

 

Poort Hulsbeek:  deze loopt te zwaar. Herman Strootman heeft een oplossing en zal deze uitvoeren, waarvoor dank!

 

Sluiting

Subcategorieën