Skip to content

Huishoudelijk reglement

I   De algemene ledenvergadering

Art. 1

De algemene ledenvergadering is het  hoogste orgaan in de vereniging; zij wordt door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls als het dit nodig acht, met dien verstande, dat tenminste eenmaal per jaar in de maand maart een algemene ledenvergadering moet worden uitgeschreven.

Het bestuur is verplicht om op een gemotiveerd verzoek van minimaal 15 % van de leden binnen vier weken een algemene ledenvergadering bijeen te roepen.

De leden der vereniging worden tot een algemene vergadering uiterlijk één week van- tevoren opgeroepen; de oproep moet het te behandelen onderwerp vermelden.

De leden hebben het recht voorstellen voor de algemene vergadering tot uiterlijk half januari bij de secretaris schriftelijk in te dienen; een dergelijk voorstel moet voorzien zijn van tenminste tien handtekeningen.

Er worden op de ledenvergadering geen voorstellen behandeld die niet op de agenda voorkomen.

Art. 2

De algemene ledenvergadering kan rechtsgeldige besluiten nemen, indien bij aanvang der vergadering 20% der stemgerechtigde leden aanwezig zijn; zijn deze niet aanwezig dan dient er binnen twee weken een nieuwe vergadering te worden uitgeschreven met dezelfde agenda. De algemene ledenvergadering is dan gerechtigd rechtsgeldige besluiten te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Art. 3

Op de in maart te houden jaarlijkse algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af.  Het dient een begroting in en de kascontrolecommissie brengt verslag uit van haar bevindingen. Ook wordt in de vacatures van de aftredende bestuur- en commissieleden voorzien.

Art. 4

Het stemmen over zaken gebeurt mondeling; bij staken van stemmen is het voorstel verworpen. Stemmen over personen gebeurt schriftelijk; indien niemand bij de eerste stemming de absolute meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats over de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigd hebben; indien bij deze stemming de stemmen staken, is de oudste in lidmaatschap gekozen. Blanco stemmen, stemmen die een persoon niet duidelijk aanwijzen of waarop meer namen dan het aantal te verkiezen personen of andere namen dan die van de kandidaten of andere bijvoegingen voorkomen, worden als niet geldig uitgebracht beschouwd. Het stembureau wordt gevormd door drie door de voorzitter aan te wijzen leden.

Art. 5

Geen lid voert het woord, dan na het aan de voorzitter verzocht en gekregen te hebben.

Art. 6

Er is een kascontrolecommissie bestaande uit twee leden, die gekozen worden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering; deze kascontrolecommissie heeft als taak de controle van de financiële administratie van de penningmeester.

Zij controleert de kas, de saldi op bank en girorekeningen, eventuele geldswaardige papieren en vergelijkt die met de bedragen in de administratie.

Zij gaat na of de uitgaven gedekt zijn door facturen, kwitanties of declaraties en of deze uitgaven gedaan zijn met inachtneming van de statuten en reglementen of wettig genomen besluiten. Zij verricht verder elke controle, die zij nuttig en nodig acht.

De controle vindt tenminste eenmaal per jaar plaats en verder zo dikwijls als het bestuur dit nodig oordeelt.

Van haar bevindingen brengt de commissie schriftelijk verslag uit aan het bestuur binnen acht dagen na elke controle.

Zij stelt een verklaring op, welke door de twee commissieleden wordt ondertekend.

De leden van de kascontrolecommissie zijn tegenover derden tot geheimhouding verplicht.

De leden van de kascommissie blijven drie jaar aan en treden volgens rooster af. De aftredende is niet herkiesbaar. Van bovengenoemde commissie mogen geen bestuursleden lid zijn.

Art.7

Ereleden kunnen op voordracht van het bestuur worden benoemd door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.

II Algemeen

Art. 1

Iedere huurder moet lid zijn van de vereniging “ ‘t Boeskoofhöfke”. Aanmelding lidmaatschap geschiedt bij de secretaris van de vereniging.

De opzegging vindt plaats voor 1 november en wel bij het hoofd van de tuincommissie (TC) van het complex waar zich de tuin bevindt.

Bij verhuizing naar een plaats buiten de gemeente kan het bestuur met een andere datum genoegen nemen, tevens kan het bestuur bepalen of hij alsnog lid kan blijven.

De aangemelde leden worden, indien er sprake is van een wachtlijst, na het voldoen van € 10,– inschrijfgeld, in volgorde van inschrijving op een wachtlijst geplaatst. Ze worden in deze volgorde bericht bij het vrijkomen van een tuin. Zien zij van die tuin af of geven zij binnen drie maal 24 uur geen bericht, dan komt het eerstvolgende nummer in aanmerking.

Art. 2

Een lid kan bij wangedrag, overtreding van de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement, wettig genomen besluiten of bij wanbetaling van het lidmaatschap vervallen worden verklaard.

Bij wangedrag, overtreding van de bepalingen van de statuten kan een lid, vooruitlopend op een voorstel tor royement, door het verenigingsbestuur worden geschorst en kan hem de toegang tot zijn tuin worden ontzegd.

Tegen deze beslissing kan het betrokken lid binnen een termijn van vier weken in beroep gaan bij het verenigingsbestuur; het beroepschrift moet worden ingediend bij de secretaris van de vereniging.

Het bestuur doet binnen twee weken na ontvangst van het beroepschrift uitspraak of de schorsing al dan niet gehandhaafd wordt en of de betrokkene de toegang tot zijn tuin ontzegd blijft.

De uitspraak van het verenigingsbestuur is bindend.

Art. 3

Ieder lid dient bij adresverandering z.s.m. de secretaris hiervan in kennis te stellen.

Art. 4

Het lidmaatschap eindigt bij opzegging door de huurder, royement of overlijden. Bij overlijden kan de partner van de overledene de tuin houden.

Art. 5

De contributie moet op 1 februari van het lopende jaar betaald zijn. Bij toetreding als lid in het eerste half jaar is de volle contributie voor het lopende jaar verschuldigd. Wordt men in het tweede half jaar lid dan moet voor de nog resterende maanden de halve kavelhuur en volle contributie worden betaald.

Wordt men op of na 1 november lid, dan is over de maanden november en december geen kavelhuur, maar wel contributie verschuldigd.

Wijzigingen van het bedrag der jaarlijkse contributie geschiedt door de algemene ledenvergadering met meerderheid der geldige uitgebrachte stemmen.

De kavelhuur en contributie worden geïnd via automatische incasso. Mocht dit niet het geval zijn dan dient het lid te betalen vóór 1 februari. Bij het in gebreke blijven krijgt men een herinnering. Voor de extra kosten wordt € 2.00 extra in rekening gebracht.

Art. 6

Het bestuur bestaat uit 5 door de algemene vergadering gekozen leden te weten: de voorzitter, secretaris, penningmeester, samen vormend het dagelijks bestuur, Verder afkomstig van elk complex, het hoofd van de tuincommissie.              

De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursleden verdelen in onderling overleg hun functies.

Art. 7

De leden van het bestuur of hun gezinsleden mogen niet tegen vergoeding werkzaamheden verrichten voor of leveranties doen aan de vereniging.

Art. 8

Als bestuurslid zijn alleen verkiesbaar leden van de vereniging, die minstens een half jaar als lid staan ingeschreven.

Art. 9

De leden kunnen door technische commissie verzocht worden mee te werken aan  het gemeenschappelijk onderhoud.

Art. 10

Ieder lid kan, zolang de vereniging over de grond beschikt, jaar op jaar zijn tuin huren, tenzij hij niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet of de tuin is/ wordt opgezegd (zie art.4).

Art. 11

De leden zijn verplicht hun tuin goed te onderhouden. De paden langs hun tuin en eventuele beplanting grenzend aan hun tuin dient men tevens onkruidvrij te houden. Indien hier niet aan wordt voldaan, is het bestuur gemachtigd het betreffende l   lid, nadat deze twee keer schriftelijk is gewaarschuwd, te royeren.

De leden mogen hun tuin niet door anderen laten bewerken, uitzonderingen zijn: bij ziekte, vakantie.

Art. 12

Alles wat bij vertrek van de tuin niet binnen veertien dagen verwijderd is, gaat over in eigendom van de vereniging, zonder enig recht op verhaal.                                                                            

De kavel dient na opzegging schoon opgeleverd te worden. Na overleg met de   TC kan men bepaalde materialen laten liggen. Eventuele opruimkosten zijn  voor rekening van degene die heeft opgezegd.

Art. 13

Mededelingen van het bestuur zullen als regel de leden via mail of onze website bereiken; de leden worden geacht van deze mededelingen kennis te nemen en in overeenstemming hiermede te handelen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de website en bepaalt welke artikelen er geplaatst worden.

Art. 14

De vereniging kent ook donateurs. Zij ondersteunen de vereniging met minimaal tien euro per jaar. Het lidmaatschap is per jaar. Zij ontvangen het verenigingsblad en hebben alle voordelen die het lidmaatschap met zich mee brengt. 

Art. 15

Alle werkzaamheden op de tuin uitgevoerd geschieden op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur of de vereniging kunnen derhalve niet verantwoordelijk worden gesteld en zijn gevrijwaard van aansprakelijkheid.

Art. 16

In alle gevallen, waarin statuten of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

III Bijzondere bepalingen (regels)

Art. 1

Het is verboden:

 • De genummerde kavelpaaltjes te verplaatsen.
 • Prikkeldraad te gebruiken.
 • Tuinafval op de paden, in de windsingel of over het hek te werpen.
 • Handel of bedrijf op de tuinen uit te oefenen.
 • Dieren te houden op de tuin.
 • Geschreven of gedrukte stukken op te hangen zonder toestemming van het bestuur.
 • Op de tuin propaganda te maken voor politieke, kerkelijke of andere instellingen.
 • Andere dan Nederlandse of volkstuinvlaggen op te hangen.
 • Tuinafval e.d. te verbranden.
 • Wettelijk niet toegestane en/of chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
 • Een barbecue te houden of een feest te geven.

Art. 2

Men mag alleen een kavel van een medetuinder betreden na diens toestemming. Leden van de TC en bestuur zijn daartoe te allen tijde gerechtigd.

Art. 3

Op de grens tussen twee kavels mag een huurder aan zijn kant gaas zetten, maar niet hoger dan 50 cm. Kavels mogen niet met planken worden begrensd. Een tegelpad op de grens van twee kavels kan men na onderling overleg aanleggen.

Art. 4

Kinderen onder de 12 jaar, hebben zonder geleide geen toegang tenzij een volwassen begeleider op de tuin aanwezig is.

Art. 5

Als men als laatste de tuin verlaat, dient men de poort(en) te sluiten.

Art. 6

Radio’s zijn alleen toegestaan indien het geluid alleen op de eigen kavel te horen is

Art. 7

De leden zijn verplicht de op hun tuin staande vruchtbomen te controleren op besmettelijke ziekten en deze te bestrijden. Bij verzuim heeft het bestuur het recht besmette bomen of struiken te laten ruimen. Eventuele kosten zijn voor rekening van de betrokken tuinder. Fruitbomen e.d. mogen niet hoger zijn dan 2 m. en dient men zodanig op de kavel te plaatsen, dat ze geen overlast geven aan de kavel ernaast.

Art. 8

Gereedschappen e.d., eigendom van de vereniging moeten direct na gebruik (schoon) in de gereedschapsberging worden teruggezet. Bij beschadiging dient men onmiddellijk de TC hiervan in kennis te stellen.

Art. 9

Auto’s dient men na het in/of uitladen op de parkeerplaats te zetten.

Art. 10

Toegestane bouwwerken:

 • Kweekkassen: max. 1 per kavel, achterin en wel voor de betonrand (Hulsbeek) of talud (Hazewinkel), minimaal 50 cm. van de aangrenzende kavel. Hoogte maximaal 165 cm. Materiaal: gewapend groen kasfolie. Voor bestaande kassen is een overgangsperiode tot 2025 van toepassing: bij vervanging van huidige plastic dient deze vervangen te worden door groen gewapend folie (voorbeeld)
 • Tunnels mogen niet hoger zijn dan 100 cm. In elk tuinseizoen moeten na 15 mei plastic tunnels verwijderd zijn.
 • Pergola/fruitkooi: open constructie. Maximale. hoogte: 2 meter.
 • Gereedschapskisten, mestsilo’s en/of composthopen: achterin de kavel; max. hoogte: 150 cm.
 • Plaatsing c.q. handhaving van bouwwerken die afwijken van hiervoor genoemde bepalingen is alleen toegestaan na overleg met- en expliciete toestemming van het bestuur.

Art. 11

Iedere tuinder is verplicht zijn tuin en de aangrenzende paden en beplanting schoon en onkruidvrij te houden. Indien de kavel grenst aan de windsingel, dient men die eveneens te onderhouden. In de windsingel mag men fruit, vaste planten of bloemen planten/zaaien, dus geen groenten, aardappelen of maïs. Achter de hulsthaag tot aan het hek mag niets geplant worden, er moet een pad onkruidvrij gehouden worden 1 m breed. De hulst dient men zelf te onderhouden (hoogte ca. 1.60 m). De onderkant mag niet kaal gemaakt worden i.v.m. de vorming van een haag. In de windsingel geen opslag van materialen, kisten, tegels e.d.  

Art. 12

Aardappelen mogen uitsluitend 1 x  per 3 jaar op dezelfde plaats verbouwd worden.

Art. 13

De kavels mogen niet worden overbemest. Vuistregel is: 10 kruiwagens per kavel. Bij overtreding ervan kan de technische commissie een mestverbod van een jaar opleggen.

Art. 14

Huisdieren moeten op de tuin altijd kort aangelijnd zijn.

Art. 15

De kavel dient netjes gehouden te worden. Rommel zoals oude planken dient men te verwijderen.

Art. 16

Iedere tuinder wordt geacht de diverse tuinreglementen te kennen en aanwijzingen of instructies van het bestuur en TC op te volgen.

Art. 17

In alle gevallen, waarin statuten of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.