Skip to content

Statuten

Naam, doel en middelen

Art. 1

De vereniging is genaamd: Volkstuinvereniging “’t Boeskoolhöfke” en is gevestigd te Oldenzaal.

Art. 2

De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden, aanvangende op de dag der oprichting 1 april 1977. Bij het verstrijken van genoemd tijdvak wordt zij opnieuw aangegaan voor de tijd van 20 jaren, terwijl bij het verstrijken van laatstgenoemd tijdvak de vereniging wederom wordt aangegaan voor de tijd van 18 jaren, derhalve eindigende 1 maart 2045.

Art. 3

De vereniging stelt zich ten doel:

 1. het volkstuinen als ontspanning te bevorderen;
 2. als vereniging de beschikking te verkrijgen over gronden, waarop definitieve (permanente) volkstuinen kunnen worden gesticht;
 3. het inrichten van volkstuingroepen (complexen);
 4. het bevorderen van de kennis bij haar leden, van het kweken van bloemen en planten;
 5. het propageren van het nut der volkstuinen.

Art. 4

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het uitgeven of verspreiden van geschriften, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn;
 2. het houden van lezingen, enz. op het gebied van het kweken van groenten, bloemen en fruit;
 3. het ten behoeve en voor rekening van de leden inkopen van zaden, planten en verder alle tuinbenodigdheden;
 4. alle andere, wettige middelen, die aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Leden   

Art. 5

Lid en werkend lid kunnen zijn personen, die de meerderjarige leeftijd hebben bereikt. Aanmelding voor het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden bij de secretaris. Omtrent de toelating beslist het bestuur, behoudens beroep op de algemene ledenvergadering. 

Werkende leden van de vereniging zijn zij, die als lid zijn toegelaten en een tuin van de vereniging in – uitsluitend voor eigen gebruik – strekkende huur hebben gekregen. 

Leden zijn zij, die alhoewel ingeschreven in het ledenregister, geen of nog geen tuin van de vereniging in huur hebben.

Door de algemene ledenvergadering kunnen op voordracht van het bestuur ereleden worden benoemd.

Werkende leden en ereleden hebben stemrecht op de algemene vergadering van de vereniging.

Art. 6

Een lid kan bij wangedrag, overtreding van de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement, wettig genomen besluiten of bij wanbetaling, van het lidmaatschap vervallen worden verklaard.

De vervallenverklaring geschiedt op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering. Het bestuur heeft bij ernstige overtredingen het recht het lid tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering te schorsen.

Geen lid of oud-lid zal de vereniging in rechten inzake gevallen, voortvloeien uit zijn lidmaatschap, kunnen betrekken.

Art. 7

Het lidmaatschap eindigt:

 1. bij overlijden;
 2. bij verhuizing buiten de gemeente;
 3. door schriftelijke opzegging aan de secretaris van de vereniging in de maand oktober, tegen 1 januari daaraanvolgend;
 4. door vervallenverklaring van het lidmaatschap in één der gevallen in artikel 6 genoemd.

De leiding van de vereniging berust bij een bestuur, bestaande uit 5 leden (dagelijks bestuur), gekozen uit werkende leden van de vereniging door de algemene ledenvergadering.

Art. 8

De door de algemene vergadering gekozen leden van het dagelijks bestuur worden benoemd voor de tijd van maximaal 5  jaar, ieder jaar treedt een aantal bestuurders af volgens een bij huishoudelijk reglement vast te stellen rooster.

De aftredende zijn terstond herkiesbaar. De voorzitter wordt in functie gekozen.

Algemene vergadering

Art. 9

Een algemene ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar gehouden en wel zoveel mogelijk in de maand maart. Op deze vergadering doet het bestuur verslag van zijn daden en het beheer over de financiën in het afgelopen jaar; dient een begroting in van de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar en wordt in de vacatures van de aftredende bestuursleden voorzien.

Verenigingsjaar

Art. 10

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

Geldmiddelen

Art. 11

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:

 1. contributies;
 2. inleggelden;
 3. inschrijfgelden;
 4. renten;
 5. schenkingen;
 6. andere baten.

Wijziging statuten

Art. 12 

Wijziging van deze statuten kan geschieden door een algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Ontbinding der vereniging

Art. 13

De vereniging is van rechtswege ontbonden, indien het ledental tot 15 is verminderd.

Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten op een uitdrukkelijk daartoe tenminste vier weken van tevoren bijeenroepen van de algemene vergadering, waarop tenminste 2/3 der leden aanwezig is, met tenminste 3/4 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Bij ontbinding vervallen de bezittingen der vereniging aan een door het gemeentebestuur aan te wijzen instelling van algemeen nut.

Slotartikel

Over alle aangelegenheden, niet in de statuten of het huishoudelijk reglement geregeld of vastgesteld, beslist het bestuur, onder latere goedkeuring van de algemene v

                                                 I   DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Art. 1         De algemene ledenvergadering is het  hoogste orgaan in de vereniging; zij wordt door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls als het dit nodig acht, met dien verstande, dat tenminste eenmaal per jaar in de maand maart een algemene ledenvergadering moet worden uitgeschreven.

Het bestuur is verplicht om op een gemotiveerd verzoek van minimaal 15 % van de leden binnen vier weken een algemene ledenvergadering bijeen te roepen.

De leden der vereniging worden tot een algemene vergadering uiterlijk één week van- tevoren opgeroepen; de oproep moet het te behandelen onderwerp vermelden.

De leden hebben het recht voorstellen voor de algemene vergadering tot uiterlijk half januari bij de secretaris schriftelijk in te dienen; een dergelijk voorstel moet voorzien zijn van tenminste tien handtekeningen.

Er worden op de ledenvergadering geen voorstellen behandeld die niet op de agenda voorkomen.

Art. 2           De algemene ledenvergadering kan rechtsgeldige besluiten nemen, indien bij aanvang der vergadering 20% der stemgerechtigde leden aanwezig zijn; zijn deze niet aanwezig dan dient er binnen twee weken een nieuwe vergadering te worden uitgeschreven met dezelfde agenda. De algemene ledenvergadering is dan gerechtigd rechtsgeldige besluiten te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Art. 3         Op de in maart te houden jaarlijkse algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af.  Het dient een begroting in en de kascontrolecommissie brengt verslag uit van haar bevindingen. Ook wordt in de vacatures van de aftredende bestuur- en commissieleden voorzien.

Art. 4         Het stemmen over zaken gebeurt mondeling; bij staken van stemmen is het voorstel verworpen. Stemmen over personen gebeurt schriftelijk; indien niemand bij de eerste stemming de absolute meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats over de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigd hebben; indien bij deze stemming de stemmen staken, is de oudste in lidmaatschap gekozen. Blanco stemmen, stemmen die een persoon niet duidelijk aanwijzen of waarop meer namen dan het aantal te verkiezen personen of andere namen dan die van de kandidaten of andere bijvoegingen voorkomen, worden als niet geldig uitgebracht beschouwd.

Het stembureau wordt gevormd door drie door de voorzitter aan te wijzen leden.

Art. 5           Geen lid voert het woord, dan na het aan de voorzitter verzocht en gekregen te hebben.                                                                

Art. 6           Er is een kascontrolecommissie bestaande uit twee leden, die gekozen worden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering; deze kascontrolecommissie heeft als taak de controle van de financiële administratie van de penningmeester.

Zij controleert de kas, de saldi op bank en girorekeningen, eventuele geldswaardige papieren en vergelijkt die met de bedragen in de administratie.

Zij gaat na of de uitgaven gedekt zijn door facturen,kwitanties of declaraties en of deze uitgaven gedaan zijn met inachtneming van de statuten en reglementen of wettig genomen besluiten. Zij verricht verder elke controle, die zij nuttig en nodig acht.

De controle vindt tenminste eenmaal per jaar plaats en verder zo dikwijls als het bestuur dit nodig oordeelt.

Van haar bevindingen brengt de commissie schriftelijk verslag uit aan het bestuur binnen acht dagen na elke controle.

Zij stelt een verklaring op, welke door de twee commissieleden wordt ondertekend.

De leden van de kascontrolecommissie zijn tegenover derden tot geheimhouding verplicht.

De leden van de kascommissie blijven drie jaar aan en treden volgens rooster af. De aftredende is niet herkiesbaar. Van bovengenoemde commissie mogen geen bestuursleden lid zijn.

Art.7          Ereleden kunnen op voordracht van het bestuur worden benoemd door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.

                                                       II ALGEMEEN

Art. 1         Iedere huurder moet lid zijn van de vereniging “ ‘t Boeskoofhöfke”.

                   Aanmelding lidmaatschap geschiedt bij de secretaris van de vereniging.

De opzegging vindt plaats voor 1 november en wel bij het hoofd van de tuincommissie (TC) van het complex waar zich de tuin bevindt.

Bij verhuizing naar een plaats buiten de gemeente kan het bestuur met een andere datum genoegen nemen, tevens kan het bestuur bepalen of hij alsnog lid kan blijven.

De aangemelde leden worden, indien er sprake is van een wachtlijst, na het voldoen van

 € 10,– inschrijfgeld, in volgorde van inschrijving op een wachtlijst geplaatst. Ze worden in deze volgorde bericht bij het vrijkomen van een tuin. Zien zij van die tuin af of geven zij binnen drie maal 24 uur geen bericht, dan komt het eerstvolgende nummer in aanmerking.

Art. 2           Een lid kan bij wangedrag, overtreding van de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement, wettig genomen besluiten of bij wanbetaling van het lidmaatschap vervallen worden verklaard.

Bij wangedrag, overtreding van de bepalingen van de statuten kan een lid, vooruitlopend op een voorstel tor royement, door het verenigingsbestuur worden geschorst en kan hem de toegang tot zijn tuin worden ontzegd.

Tegen deze beslissing kan het betrokken lid binnen een termijn van vier weken in beroep gaan bij het verenigingsbestuur; het beroepschrift moet worden ingediend bij de secretaris van de vereniging.

Het bestuur doet binnen twee weken na ontvangst van het beroepschrift uitspraak of de schorsing al dan niet gehandhaafd wordt en of de betrokkene de toegang tot zijn tuin ontzegd blijft.

De uitspraak van het verenigingsbestuur is bindend.

Art. 3           Ieder lid dient bij adresverandering z.s.m. de secretaris hiervan in kennis te stellen.

Art .4         Het lidmaatschap eindigt bij opzegging door de huurder, royement of overlijden.

Bij overlijden kan de partner van de overledene de tuin houden.

Art. 5         De contributie moet op 1 februari van het lopende jaar betaald zijn.

Bij toetreding als lid in het eerste half jaar is de volle contributie voor het lopende jaar verschuldigd. Wordt men in het tweede half jaar lid dan moet voor de nog resterende maanden de halve kavelhuur en volle contributie worden betaald.

Wordt men op of na 1 november lid, dan is over de maanden november en december geen kavelhuur, maar wel contributie verschuldigd.

Wijzigingen van het bedrag der jaarlijkse contributie geschiedt door de algemene ledenvergadering met meerderheid der geldige uitgebrachte stemmen.

De kavelhuur en contributie worden geïnd via automatische incasso. Mocht dit niet het geval zijn dan dient het lid te betalen vóór 1februari. Bij het ingebreke blijven krijgt men een herinnering. Voor de extra kosten wordt € 2.00 extra in rekening gebracht.

Art. 6         Het bestuur bestaat uit 5 door de algemene vergadering gekozen leden te weten: de voorzitter, secretaris, penningmeester, samen vormend het dagelijks bestuur, Verder afkomstig van elk complex, het hoofd van de tuincommissie.

                   De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de                                                                     

                   overige bestuursleden verdelen in onderling overleg hun functies.

Art. 7           De leden van het bestuur of hun gezinsleden mogen niet tegen vergoeding werkzaamheden verrichten voor of leveranties doen aan de vereniging.

Art. 8           Als bestuurslid zijn alleen verkiesbaar leden van de vereniging, die minstens een half jaar als lid staan ingeschreven.

Art. 9          De leden kunnen door technische commissie verzocht worden mee te werken aan  het gemeenschappelijk onderhoud.

Art.10         Ieder lid kan, zolang de vereniging over de grond beschikt, jaar op jaar zijn tuin                                                

                   huren, tenzij hij niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet of de tuin is/ wordt                                     

                   opgezegd (zie art.4).

Art.11       De leden zijn verplicht hun tuin goed te onderhouden. De paden langs hun tuin                                    

                   en eventuele beplanting grenzend aan hun tuin dient men tevens onkruidvrij te houden.                           

                   Indien hier niet aan wordt voldaan, is het bestuur gemachtigd het betreffende l   lid, nadat                    

                   deze twee keer schriftelijk is gewaarschuwd, te royeren.

                   De leden mogen hun tuin niet door anderen laten bewerken, uitzonderingen zijn: bij

                   ziekte, vakantie e.d.

Art.12       Alles wat bij vertrek van de tuin niet binnen veertien dagen verwijderd is, gaat over in

                   eigendom van de vereniging, zonder enig recht op verhaal.                                                                            

De kavel dient na opzegging schoon opgeleverd te worden. Na overleg met de   TC kan men bepaalde materialen laten liggen. Eventuele opruimkosten zijn  voor rekening van degene die heeft opgezegd.

Art 13        Mededelingen van het bestuur zullen als regel de leden via mail of onze website bereiken; de leden worden geacht van deze mededelingen kennis te nemen en in overeenstemming hiermede te handelen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de website en bepaalt welke artikelen er geplaatst worden.

Art.14        De vereniging kent ook donateurs. Zij ondersteunen de vereniging met minimaal

                   Het lidmaatschap per jaar. Zij ontvangen het verenigingsblad en hebben alle

                  voordelen die het lidmaatschap met zich mee brengt o.a. huren van de

                  aanhanger (s), alsmede gebruik van kruiwagens e.d.

Art.15        Alle werkzaamheden op de tuin uitgevoerd geschieden op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur of de vereniging kunnen derhalve niet verantwoordelijk worden gesteld en zijn gevrijwaard van aansprakelijkheid.

Art.16         In alle gevallen, waarin statuten of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.