Skip to content

Statuten

Naam, doel en middelen

Art. 1

De vereniging is genaamd: Volkstuinvereniging “’t Boeskoolhöfke” en is gevestigd te Oldenzaal.

Art. 2

De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden, aanvangende op de dag der oprichting 1 april 1977. Bij het verstrijken van genoemd tijdvak wordt zij opnieuw aangegaan voor de tijd van 20 jaren, terwijl bij het verstrijken van laatstgenoemd tijdvak de vereniging wederom wordt aangegaan voor de tijd van 18 jaren, derhalve eindigende 1 maart 2045.

Art. 3

De vereniging stelt zich ten doel:

 1. het volkstuinen als ontspanning te bevorderen;
 2. als vereniging de beschikking te verkrijgen over gronden, waarop definitieve (permanente) volkstuinen kunnen worden gesticht;
 3. het inrichten van volkstuingroepen (complexen);
 4. het bevorderen van de kennis bij haar leden, van het kweken van bloemen en planten;
 5. het propageren van het nut der volkstuinen.

Art. 4

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het uitgeven of verspreiden van geschriften, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn;
 2. het houden van lezingen, enz. op het gebied van het kweken van groenten, bloemen en fruit;
 3. het ten behoeve en voor rekening van de leden inkopen van zaden, planten en verder alle tuinbenodigdheden;
 4. alle andere, wettige middelen, die aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Leden   

Art. 5

Lid en werkend lid kunnen zijn personen, die de meerderjarige leeftijd hebben bereikt. Aanmelding voor het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden bij de secretaris. Omtrent de toelating beslist het bestuur, behoudens beroep op de algemene ledenvergadering. 

Werkende leden van de vereniging zijn zij, die als lid zijn toegelaten en een tuin van de vereniging in – uitsluitend voor eigen gebruik – strekkende huur hebben gekregen. 

Leden zijn zij, die alhoewel ingeschreven in het ledenregister, geen of nog geen tuin van de vereniging in huur hebben.

Door de algemene ledenvergadering kunnen op voordracht van het bestuur ereleden worden benoemd.

Werkende leden en ereleden hebben stemrecht op de algemene vergadering van de vereniging.

Art. 6

Een lid kan bij wangedrag, overtreding van de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement, wettig genomen besluiten of bij wanbetaling, van het lidmaatschap vervallen worden verklaard.

De vervallenverklaring geschiedt op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering. Het bestuur heeft bij ernstige overtredingen het recht het lid tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering te schorsen.

Geen lid of oud-lid zal de vereniging in rechten inzake gevallen, voortvloeien uit zijn lidmaatschap, kunnen betrekken.

Art. 7

Het lidmaatschap eindigt:

 1. bij overlijden;
 2. bij verhuizing buiten de gemeente;
 3. door schriftelijke opzegging aan de secretaris van de vereniging in de maand oktober, tegen 1 januari daaraanvolgend;
 4. door vervallenverklaring van het lidmaatschap in één der gevallen in artikel 6 genoemd.

De leiding van de vereniging berust bij een bestuur, bestaande uit 5 leden (dagelijks bestuur), gekozen uit werkende leden van de vereniging door de algemene ledenvergadering.

Art. 8

De door de algemene vergadering gekozen leden van het dagelijks bestuur worden benoemd voor de tijd van maximaal 5  jaar, ieder jaar treedt een aantal bestuurders af volgens een bij huishoudelijk reglement vast te stellen rooster.

De aftredende zijn terstond herkiesbaar. De voorzitter wordt in functie gekozen.

Algemene vergadering

Art. 9

Een algemene ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar gehouden en wel zoveel mogelijk in de maand maart. Op deze vergadering doet het bestuur verslag van zijn daden en het beheer over de financiën in het afgelopen jaar; dient een begroting in van de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar en wordt in de vacatures van de aftredende bestuursleden voorzien.

Verenigingsjaar

Art. 10

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

Geldmiddelen

Art. 11

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:

 1. contributies;
 2. inleggelden;
 3. inschrijfgelden;
 4. renten;
 5. schenkingen;
 6. andere baten.

Wijziging statuten

Art. 12 

Wijziging van deze statuten kan geschieden door een algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Ontbinding der vereniging

Art. 13

De vereniging is van rechtswege ontbonden, indien het ledental tot 15 is verminderd.

Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten op een uitdrukkelijk daartoe tenminste vier weken van tevoren bijeenroepen van de algemene vergadering, waarop tenminste 2/3 der leden aanwezig is, met tenminste 3/4 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Bij ontbinding vervallen de bezittingen der vereniging aan een door het gemeentebestuur aan te wijzen instelling van algemeen nut.

Slotartikel

Over alle aangelegenheden, niet in de statuten of het huishoudelijk reglement geregeld of vastgesteld, beslist het bestuur, onder latere goedkeuring van de algemene vergadering.