Skip to content

Onze regels

De volgende regels (vastgelegd in het huishoudelijk reglement) gelden op onze beide complexen:

Regel 1

Het is verboden:

 • De genummerde kavelpaaltjes te verplaatsen.
 • Prikkeldraad te gebruiken.
 • Tuinafval op de paden, in de windsingel of over het hek te werpen.
 • Handel of bedrijf op de tuinen uit te oefenen.
 • Dieren te houden op de tuin.
 • Geschreven of gedrukte stukken op te hangen zonder toestemming van het bestuur.
 • Op de tuin propaganda te maken voor politieke, kerkelijke of andere instellingen.
 • Andere dan Nederlandse of volkstuinvlaggen op te hangen.
 • Tuinafval e.d. te verbranden.
 • Wettelijk niet toegestane en/of chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
 • Een barbecue te houden of een feest te geven.

Regel 2

Men mag alleen een kavel van een medetuinder betreden na diens toestemming. Leden van de TC en bestuur zijn daartoe te allen tijde gerechtigd.

Regel 3

Op de grens tussen twee kavels mag een huurder aan zijn kant gaas zetten, maar niet hoger dan 50 cm. Kavels mogen niet met planken worden begrensd. Een tegelpad op de grens van twee kavels kan men na onderling overleg aanleggen.

Regel 4

Kinderen onder de 12 jaar, hebben zonder geleide geen toegang tenzij een volwassen begeleider op de tuin aanwezig is.

Regel 5

Als men als laatste de tuin verlaat, dient men de poort(en) te sluiten.

Regel 6

Radio’s zijn alleen toegestaan indien het geluid alleen op de eigen kavel te horen is

Regel 7

De leden zijn verplicht de op hun tuin staande vruchtbomen te controleren op besmettelijke ziekten en deze te bestrijden. Bij verzuim heeft het bestuur het recht besmette bomen of struiken te laten ruimen. Eventuele kosten zijn voor rekening van de betrokken tuinder. Fruitbomen e.d. mogen niet hoger zijn dan 2 m. en dient men zodanig op de kavel te plaatsen, dat ze geen overlast geven aan de kavel ernaast.

Regel 8

Gereedschappen e.d., eigendom van de vereniging moeten direct na gebruik (schoon) in de gereedschapsberging worden teruggezet. Bij beschadiging dient men onmiddellijk de TC hiervan in kennis te stellen.

Regel 9

Auto’s dient men na het in/of uitladen op de parkeerplaats te zetten.

Regel 10

Toegestane bouwwerken:

 • Kweekkassen: max. 1 per kavel, achterin en wel voor de betonrand (Hulsbeek) of talud (Hazewinkel), minimaal 50 cm. van de aangrenzende kavel. Hoogte maximaal 165 cm. Materiaal: gewapend groen kasfolie. Voor bestaande kassen is een overgangsperiode tot 2025 van toepassing: bij vervanging van huidige plastic dient deze vervangen te worden door groen gewapend folie (voorbeeld)
 • Tunnels mogen niet hoger zijn dan 100 cm. In elk tuinseizoen moeten na 15 mei plastic tunnels verwijderd zijn.
 • Pergola/fruitkooi: open constructie. Maximale. hoogte: 2 meter.
 • Gereedschapskisten, mestsilo’s en/of composthopen: achterin de kavel; max. hoogte: 150 cm.
 • Plaatsing c.q. handhaving van bouwwerken die afwijken van hiervoor genoemde bepalingen is alleen toegestaan na overleg met- en expliciete toestemming van het bestuur.

Regel 11

Iedere tuinder is verplicht zijn tuin en de aangrenzende paden en beplanting schoon en onkruidvrij te houden. Indien de kavel grenst aan de windsingel, dient men die eveneens te onderhouden. In de windsingel mag men fruit, vaste planten of bloemen planten/zaaien, dus geen groenten, aardappelen of maïs. Achter de hulsthaag tot aan het hek mag niets geplant worden, er moet een pad onkruidvrij gehouden worden 1 m breed. De hulst dient men zelf te onderhouden (hoogte ca. 1.60 m). De onderkant mag niet kaal gemaakt worden i.v.m. de vorming van een haag. In de windsingel geen opslag van materialen, kisten, tegels e.d.  

Regel 12

Aardappelen mogen uitsluitend 1 x  per 3 jaar op dezelfde plaats verbouwd worden.

Regel 13

De kavels mogen niet worden overbemest. Vuistregel is: 10 kruiwagens per kavel. Bij overtreding ervan kan de technische commissie een mestverbod van een jaar opleggen.

Regel 14

Huisdieren moeten op de tuin altijd kort aangelijnd zijn.

Regel 15

De kavel dient netjes gehouden te worden. Rommel zoals oude planken dient men te verwijderen.

Regel 16

Iedere tuinder wordt geacht de diverse tuinreglementen te kennen en aanwijzingen of instructies van het bestuur en TC op te volgen.

Regel 17

In alle gevallen, waarin statuten of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.