Skip to content

Verslag jaarvergadering maart 2024

Opening

Er zijn 68 leden aanwezig. Afwezig met kennisgeving zijn: Frans van Es, Simon Kreeft, Marijke Helligers (sluit bij de lezing aan), Josephine oude Lohuis, Olga Richter, Marloes Hermelink. Bijzonder welkom aan ons erelid Rinus van den Einde.

Minuut stilte

Deze wordt gehouden voor degenen de ons ontvallen zijn. In het bijzonder Jaap Overduin, oud-voorzitter.
 
Behandeling verslag ledenvergadering maart  2023: https://boeskoolhofke.nl/verslag-ledenvergadering/  Op het verslag zijn tekstueel en inhoudelijk geen opmerkingen vanuit de vergadering. Hierbij wordt het verslag vastgesteld.

 
Functioneel verslag seizoen 2023

Onderhoud windsingels

“Terugkijkend op 2023 hebben we een bijzonder jaar gehad. Veel werk voor onze secretaris en penningmeester. Niet alleen de administratie maar ook het onderhoud van beide parken bracht veel werk met zich mee. Dit moeten wij niet onderschatten. Gelukkig beschikken we over een aantal gedreven vrijwilligers die altijd klaar staan voor onderhoud aan de pompen en machines, het maaien van de grasvelden, het opruimen van tuinen bij vertrek tuinders het schoonhouden van de schuilhutten en de parkeerplaats etc. etc. Als dank voor hun inzet gaan we 1 keer per jaar naar Klein Afrika voor een gezellige middag onder het genot van een drankje en een hapje. Denkt U eens aan deze vrijwilligers wanneer U een van de parken oprijdt en meldt U aan bij een van onze beheerders”

Werkzaamheden vrijwilligers

“Op het Hulsbeek ligt rond de tuinen een wind singel die twee keer per  jaar gesnoeid wordt. Om een beeld te geven de voor en achterkant en de bovenkant is meer dan 1,5 km snoeiwerk.

Het snoeien is vorig jaar voor het eerst gedaan door Leerlingen van Praktijkonderwijs het Genseler. We horen veel positieve geluiden en ook het bestuur is zeer tevreden. We gaan er dan ook mee door.”

Aktie grofvuil

“Jaarlijks regelen wij het afvoeren van groen tuin afval. Drie tot vier grote vrachtwagens gaan vanaf het Hulsbeek en Hazewinkel naar de compostverwerking. Daarom is het van het grootste belang om hier geen hout, plastic en andere dingen tussen de gooien. Bij afkeuren van de vracht is het over en uit.  Dit jaar hebben we een grote opruimactie op het Hulsbeek gehad. Bij het opzeggen van de tuin verwacht je en dat staat ook in het reglement dat men de tuin netjes achter moet laten. Helaas is dat niet altijd zo en worden wij opgezadeld met een grote aanhanger met restafval waarvoor flink geld betaald moet worden. Wij hebben geen middelen om tuinders te dwingen hiervoor te betalen en ook niet om hun sleutel in te leveren. Een aantal jaren geleden hebben wij daarom de borg voor nieuwe tuinders verhoogd om dit enigszins te kunnen opvangen. Dit jaar hebben we (vooralsnog eenmalig) tuinders de gelegenheid gegeven hun rommel op te ruimen. Dit uitgesplitst in grofvuil, hout – ijzer en puin. Velen hebben alle spullen die niets met tuinieren te maken hebben, kapot of overbodig waren gestort. Bedbodems honden en katten manden tuinstoelen en tafels potten en pannen, oud plastic, keukenbladen te veel om op te noemen. We waren eerst bang dat we een container niet vol zouden krijgen. Daarom hebben we het gesorteerd in de mestbakken laten storten. De eerste week hebben we drie grote vrachten laten afvoeren en op het eind van de maand nogmaals drie vrachten.

Zeker zal er ook iets tussen hebben gelegen wat van huis is meegebracht maar 95 % kwam van de tuin. Ook waren er tuinders die uit deze afvalberg weer spullen zochten en naar hun tuin brachten. Dat is dan wel weer jammer….. Terugkijkend kunnen we spreken van een mooi succes omdat heel veel (ruim 40 kubieke meters) is opgeruimd.

Maar wij zullen ook de komende tijd nog regelmatig een rondgang maken over de tuinen om te kijken of spullen waar je niks meer mee kunt of die niks met tuinieren te maken hebben opgeslagen liggen en blijven hierop ook handhaven. Overtollige spullen svp niet op de tuin dumpen maar naar het gemeentelijke overlaad station brengen. Dat scheelt ons een hoop werk, kosten en irritatie. “

Overstromingen

Door de hevige regenval de afgelopen tijd stroomde onze parkeerplaats op het Hulsbeek regelmatig onder door het overlopen van de sloten en bij bevriezing was het te gevaarlijk om de tuin open te houden daarom is de poort 14 dagen gesloten gebleven.

Wij zijn in gesprek met de Gemeente hoe we dit kunnen voorkomen in de toekomst.

Op het Hazewinkel stroomden de putten van het achtergelegen bedrijf over en liep al het water naar de lager gelegen tuinen. Het was 1 groot zwembad.

Het bedrijf heeft toegezegd maatregelen te treffen zodat dit in de toekomst hopelijk niet meer voorkomt.

Vervangen sloten op poorten Hulsbeek

We hebben de sloten op het Hulsbeek vervangen door cijfersloten. De reden is het niet terugkrijgen van sleutels bij opzeggingen. Geeft veel administratieve last en de kosten lopen uit de hand.  

De ruimtes waar de kruiwagens staan blijven gewoon open.Tot nu toe hebben we op een enkeling na geen negatieve reacties gehad. We wachten het nog   af en in de loop van het jaar zullen ook op het Hazewinkel de sloten vervangen worden door cijfersloten.

Bijenhouders

Op het Hazewinkel hebben we een groot aantal bijenkasten staan, die van grote waarde zijn ook voor ons moestuincomplex. Ook dit jaar wordt hiervoor 500m2 ingezaaid met bloemen. We zijn dan ook heel blij met de Imkers.

Aangrenzend aan het complex het Hulsbeek ligt een omheind stuk grond van Carnica dat waarschijnlijk niet meer in gebruik is. Wij zijn in gesprek met de Gemeente om hier bijenkasten te mogen plaatsen. Goed voor de Bijen en onze moestuin.

Opzeggingen en toewijzingen

Onze vereniging telt op dit moment 179 leden. Daarvan zijn er 14 geregistreerd als medetuinder. Zij betalen in 2024 10 euro lidmaatschap. Had 15 moeten zijn maar dit is door een foute ingave in de ledenadministratie veroorzaakt. Herstel ervan kost meer tijd dan dat het oplevert. Volgend jaar wordt 15 euro geïncasseerd.

Tijdens de ledenvergadering van 2023 hadden wij 26 mensen op de wachtlijst staan. In totaal hebben we vanaf maart vorig jaar tot heden ruim 30 mutaties verwerkt. De wachtlijst is nu geslonken tot 3…. De ledenstop is daarom onlangs opgeheven.

Financieel verslag

Op 7 februari jl. hebben e leden van de kascontrolecommissie mevrouw A. Koopman en de heer R. Nijhuis de jaarstukken en de benodigde bescheiden ingezien, gecontroleerd en akkoord bevonden.

De kascommissie verzoekt de aanwezige leden van tuindersvereniging ’t Boeskoolhofke de penningmeester decharge te verlenen. Aldus geschiedde.

Pimmie Schoorl meld zich aan als opvolger van A Koopman als lid kascommissie voor komende tuinseizoen.

Rondvraag

Er wordt melding gemaakt van o.a. muizen, ratten en konijnen op beide tuincomplexen. Door verschillende leden worden evenzovele oplossingen aangedragen: plaatsen van gebruikte theezakjes om de perken rode bieten en/of wortelen, het deponeren van keukenresten op composthopen trekt ratten aan. Verder een verzoek om hierover contact op te nemen met de gemeente (ongediertebestrijding). Dit is in het verleden al eens gedaan. Voorzitter zegt toe om dit binnen bestuur te bespreken en contact met de gemeente op te nemen.

Ter vergadering meldt Jan Bosman zich aan. Hij heeft de beschikking over vangkooien en heeft ervaring met het vangen van ratten. Onze locatiebeheerders de heren Gerard Quinten en bert Dam hebben inmiddels afspraken gemaakt met Jan Bosman over het plaatsen van de kooien.

Daarnaast wordt onjuist gebruik van het cijferslot gemeld. De secretaris verwijst naar de instructie die omtrent naar alle tuinleden van het Hulsbeek zijn gestuurd. Bij het uitgeven van nieuwe codes zal het bestuur deze instructie wederom onder de aandacht brengen.

 
Pauze

Hierna volgt de lezing van Alie  Stoffers over “Mooi Moes tuinieren” waarbij de combinatie bloemen en (gekke) groenten centraal staat. Het was een prachtige lezing met kleurrijke beelden en een schat aan informatie. De secretaris zal Alie Stoffers vragen om een lijst met adressen van mooie tuinen in Frankrijk, Engeland en Nederland te sturen. Zodra deze binnen is zullen we dit aan de leden doen toekomen.

Sluiting