Logo

Leden zijn hierbij uitgenodigd voor de ledenvergadering van tuindervereniging Het Boeskoolhöfke. De ledenvergadering wordt gehouden in de kantine van de wielervereniging OWC (tegenover restaurant Klein Afrika) en wel op:

woensdag 18 maart, aanvang 19.30 uur.

 

Agenda:

Opening / Welkom

Vaststellen notulen  (deze zijn te raadplegen op onze website)

Mededelingen

Jaarverslag

Financieel jaarverslag / decharge kascontrolecommissie

Benoeming kascontrolecommissie

Wijziging huishoudelijk reglement (deze is te raadplegen op onze website)

Verhoging borg voor nieuwe leden (25 euro)

Rondvraag / Sluiting

 

Na de pauze zal Louis Hövels een presentatie houden over het houden van bijen. Louis is docent en leidt imkers op.

 

Wij rekenen op je komst.

 

Harry Lutkenhaus

Secretaris Het Boeskoolhöfke

Huishoudelijk reglement

Wijzigingsvoorstellen

II Algemeen artikel 9:

De leden zijn verplicht aan het gemeenschappelijk onderhoud mee te werken, de  tuincommissie kan hen daartoe verzoeken.

De leden kunnen door technische commissie verzocht worden mee te werken aan het gemeenschappelijk onderhoud.

 

II Algemeen artikel 13:

Mededelingen van het bestuur zullen als regel de leden via het verenigingsblad “Tuinproat”, onze website of het mededelingenbord bereiken; de leden worden geacht van deze mededelingen kennis te nemen en in overeenstemming hiermede te handelen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de website en het verenigingsblad. De Webmaster c.q. de redactie bepalen welke stukjes er geplaatst worden. Bij twijfel wordt overleg gepleegd met het bestuur.

Mededelingen van het bestuur zullen als regel de leden via onze website of het mededelingenbord bereiken en/of per mail worden gedaan; de leden worden geacht van deze mededelingen kennis te nemen en in overeenstemming hiermede te handelen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de website en bepaalt welke stukjes er geplaatst worden.

 

III BIJZONDERE BEPALINGEN (REGELS)

 Art. 1        Het is verboden:

 • De genummerde kavelpaaltjes te verplaatsen.
 • Prikkeldraad te gebruiken.
 • Tuinafval op de paden, in de windsingel of over het hek te werpen.
 • Handel of bedrijf op de tuinen uit te oefenen.
 • Dieren te houden op de tuin.
 • Geschreven of gedrukte stukken op te hangen zonder toestemming van het bestuur.
 • Op de tuin propaganda te maken voor politieke, kerkelijke of andere instellingen.
 • Andere dan Nederlandse of volkstuinvlaggen op te hangen.
 • Tuinafval e.d. te verbranden.
 • Wettelijk niet toegestane bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
 • Een barbecue te houden of een feest te geven.

  Art. 1        Het is verboden:

         -        De genummerde kavelpaaltjes te verplaatsen.

         -        Prikkeldraad te gebruiken.

         -        Tuinafval op de paden, in de windsingel  of over het hek te werpen.

         -        Handel of bedrijf op de tuinen uit te oefenen.

         -        Dieren te houden op de tuin.

         -        Geschreven of gedrukte stukken op te hangen zonder toestemming van het      bestuur.

         -        Op de tuin propaganda te maken voor politieke, kerkelijke of andere instellingen.

         -        Andere dan Nederlandse of volkstuinvlaggen op te hangen.

         -        Tuinafval e.d. te verbranden.

         -        Wettelijk niet toegestane en/of chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

         -        Een barbecue te houden of een feest te geven.

  

Art: 4: Kinderen onder de 12 jaar, hebben zonder geleide geen toegang tenzij vader of moeder op de tuin aanwezig is.

 Art 4: Kinderen onder de 12 jaar, hebben zonder geleide geen toegang tenzij een volwassen begeleider op de tuin aanwezig is.

 

 

Art. 6  Men mag een benzinewaterpomp alleen gebruiken in tijden van droogte en wel                                   

           tussen 20.00 en 21.00 uur.

 Artikel 6 verwijderen

 

Art.11        Bouwwerken:

 1. Tunnels – 1 per kavel; max. 4mx4m; groen plastic; max. hoogte: 1,30m; uitsluitend achterin de kavel; minimaal 50 cm van de aangrenzende kavel.
 2. Alle tunnels breder dan 1 m dienen voorzien te zijn van groen plastic.
 3. Overige tunnels mogen niet hoger zijn dan 1 m.
 4. Pergola/fruitkooi: open constructie. Max. hoogte: 2m.
 5. Gereedschapskisten/mestsilo’s: achterin de kavel; max. hoogte: 1.30m.

  

Art.11        Toegestane bouwwerken:

 1. Kweekkassen: max. 1 per kavel, achterin en wel voor de betonrand (Hulsbeek) of talud (Hazewinkel), minimaal 50 cm. van de aangrenzende kavel. Hoogte maximaal 165 cm. Materiaal: gewapend groen plastic. Voor bestaande kassen is een overgangsperiode tot 2025 van toepassing: bij vervanging van huidige plastic dient deze vervangen te worden door groen gewapend plastic.
 2. Tunnels mogen niet hoger zijn dan 100 cm. Na 15 mei moeten plastic tunnels verwijderd zijn.
 3. Pergola/fruitkooi: open constructie. Maximale. hoogte: 2 meter.
 4. Gereedschapskisten, mestsilo’s en/of composthopen: achterin de kavel; max. hoogte: 150 cm.
 5. Plaatsing c.q. handhaving van bouwwerken die afwijken van hiervoor genoemde bepalingen is alleen toegestaan na overleg met- en explicite toestemming van het bestuur.

 

 

Art.13        Het bestuur streeft na het bestrijdingsmiddel Round-up zo min mogelijk te  gebruiken. Round-up mag alleen na overleg met de TC op de kavel worden gebruikt.

Vervalt zie 111 Bijzondere bepalingen art 1.

 

 

Art.15        De kavels mogen niet worden overbemest. Vuistregel is: 10 kruiwagens per kavel.

                 De TC kan een mestverbod van een jaar opleggen.

 Art.15        De kavels mogen niet worden overbemest. Vuistregel is: 10 kruiwagens per kavel. Bij overtreding ervan kan de technische commissie een mestverbod van een jaar opleggen.

 

 

Art.16         De aanhanger kan voor € 2 per dag(deel) worden gehuurd.

                   Bekeuringen of beschadiging(en) zijn voor rekening van de huurder.

Vervalt

In ons huis reglement zijn een aantal regels vastgelegd.

Blijkbaar is dit niet voor iedereen duidelijk daarom nogmaals:

 

Bij diefstal van de goederen uit de tuin van een ander, wordt de dader onmiddellijk van het park verwijderd en mocht deze persoon tuinder zijn, wordt deze geroyeerd als lid. Er wordt altijd aangifte van diefstal gedaan bij de politie.

Het betreden van andermans tuin zonder toestemming is ten strengste verboden.

Ondanks herhaaldelijk verzoek de poort en de deuren te sluiten staat de poort en de deur van de schuilhutten regelmatig open. Aangifte van vermissing heeft dan ook weinig zin omdat we diefstal zelf in de hand werken.

Overbodige spullen zoals tuinhout stoelen emmers, laarzen, raamwerken, glas, etc. worden de laatste tijd steeds vaker gedumpt bij de schuilhutten. LET OP dit mag niet. U dient dit zelf af te voeren. Bij navraag is nooit bekend wie dit doet. Wij zijn dit zat.

Gelukkig is het aantal tuinders die de regels aan hun laars lappen klein, maar deze maken het wel kapot voor de rest van de goedwillende tuinders. Aan alle goedwillende tuinders willen wij vragen: Kijk om U heen en meldt a.u.b. wat U tegenkomt en ziet. Wij kunnen dan optreden.

 

Bestuur Boeskoolhofke.

Bij volkstuinvereniging 't Boeskoolhöfke in Oldenzaal spelen rangen en standen al 40 jaar geen rol

Door: Harry Jutten  (TC Tubantia, december 2017)

 

Seretaris Bert Dam (Links) en Voorzitter Gerarard Egberink (rechts) aan het werk.....

 

De volkstuin. Er zijn weinig plekken waar je beter een doorsnee van de bevolking in alle harmonie bezig ziet met hun liefhebberij. Cultuur-, stands- of inkomensverschillen spelen er geen rol.

De leden van Volkstuinvereniging 't Boeskoolhöfke in Oldenzaal zijn door het jaar heen heerlijk aan het tuinieren op het eigen stukje aarde van 100 vierkante meter. Een enkeling pakt het wat grootser aan en verbouwt de groenten en het fruit op een dubbele kavel.

Bedrijvigheid

Op deze grijze herfstochtend in december is de bedrijvigheid wat minder, maar voorzitter Gerard Egberink en secretaris Bert Dam zien toch nog enkele leden aan het werk. De boerenkool staat er her en der onbespoten en oogstklaar bij. Over het enkele honderden meters lange middenpad van het complex aan de Oude Almeloseweg, komt een tuinder in hobbytempo met de kruiwagen aangewandeld. Hij is op weg naar de gezamenlijke mestopslag om 'schone' koe- of paardenmest voor de eigen kavel op te halen. Net als beide bestuursleden, is ook deze liefhebber nauwelijks bezig met het 40-jarig jubileum van de vereniging. "Oh ja?"

Tijdens de jaarvergadering is er even een borrel op gedronken. "We zijn geen club met een eigen kantine en allerlei feestelijkheden. We zijn al jaren welkom bij buurman OWC. Een opkomst van zo'n 50 leden op een jaarvergadering is eigenlijk best netjes", vindt voorzitter Gerard Egberink.

De vereniging kreeg twee jaar na de oprichting in 1977 er een tweede complex van bij 50 kavels op Het Hazewinkel, waarmee het totaal op 183 kwam, die voor 37 euro per jaar gehuurd kunnen worden. "We vinden die lage drempel heel belangrijk. De vereniging heeft ruim 200 leden. Er zijn ook enkele clubjes van liefhebbers die samen een tuintje nemen", aldus Bert Dam, wiens vader Bouke Dam één van de medeoprichters was.

Dat was nog aan de Schipleidelaan. In 1997 verhuisde de vereniging naar de huidige locatie achter Klein Afrika. Destijds was de tuingrond nodig voor de nieuwe begraafplaats. Nadeel van de lage contributie is, dat de vereniging creatief moet zijn om onderhoud en uitbreiding van de handpompen te kunnen financieren. Enkele leden onderzoeken de mogelijkheid om stromend water te realiseren.

Even terugkomend op het ontbreken van cultuurverschillen, vertelt Bert Dam dat in de beginjaren de gastarbeiders begonnen met bouwen van de bekende tunnelkasjes om 'exotische' groenten verbouwen, zoals paprika's. Het leverde eerst gefronste wenkbrauwen op, maar het bracht de Oldenzaalse leden al snel op het idee om hun zaaibedden ook zelf wat gevarieerder en kleurrijker te gebruiken. "In de beginjaren zaten onze Turkse leden dicht bij elkaar, maar nu zijn de leden volledig geïntegreerd en zijn tal van nationaliteiten door elkaar bezig. De volkstuin heeft voor veel leden een sociale functie. Je gaat er heen voor een krop sla en maakt al gauw een praatje", constateert ook Egberink. "En het is gewoon heerlijk om buiten bezig te zijn op zo'n mooie plek."

Hoewel er enkele huisregels zijn qua hoogte van de kassen, het zo natuurlijk mogelijk tuinieren en de opslag van spullen, hoeft het bestuur maar sporadisch in te grijpen. "Als je al iets constateert, dan begin je eerst met het maken van een praatje en in negen van de tien gevallen lost het zich vanzelf op", is de ervaring van Dam.

De leden zijn blij met buurman Klein Afrika, ondanks dat er onlangs een struisvogel met zijn grote voeten door de tuin banjerde. "Even bellen en met vier man was het rap opgelost."

Egberink en Dam waren blij verrast te lezen in deze krant dat het basisonderwijs interesse toont voor tuinieren. "Op beide complexen zijn momenteel enkele kavels vrij, dus ze zijn van harte welkom met de leerlingen. Altijd beter dan achter de computer. Iedere Oldenzaler is sowieso altijd welkom om even rond te kijken als het hek open staat", verzekert Egberink, die vertelt dat de Albert Heijn-actie met gratis groenteplantjes kortstondig tot een piek leidde in het ledental.

Geen wachtlijst

Inmiddels is er geen wachtlijst meer en zijn nieuwe leden welkom. "Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zich uit te leven in het tuinieren. We hebben een nieuwe website, boeskoolhofke.nl, waarop alle info te vinden is."

 

We kregen een berichtje van de heer van den Einde. Bij het repareren van zijn compostbak trof hij enkele dikke larven aan. Zijn eerste gedachte was “meikevers”, echter na enig googelen bleken het larven van de neushoorkever te zijn.
Deze kunnen tot 12 cm lang worden voor ze daarna verpoppen tot kever. Op 03-11-2017 werd er in 'Vroege vogels' op NPO 2 uitgebreid aandacht besteed aan de neushoornkever. Oorspronkelijk komt de neushoornkever uit het Middelandse Zee-gebied; nu ook in Nederland vooral in de  gehakselde houtsnippers.

Mocht u bij het scheppen in de composthoop deze beestjes (of larven)  tegenkomen, laat ze dan lekker in de composthoop zitten ze doen geen kwaad aan onze moestuin.